top of page

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities 

1.     Opdrachtnemer: Dharini, Jacqueline van de Ven, Kerklaan 1, 3769 XM Soesterberg

2.     Opdrachtgever/cliënt/patiënt: Persoon die een opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer. 

3.     Opdracht/Dienst: Een traject of behandeling welke bestaat uit één of meer bijeenkomsten/behandelingen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2.     De Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel enige derde, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3.     Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zin overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging. 

4.     Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 

5.     In het geval dat zich een situatie voordoet, waarin de Voorwaarden niet voorzien, is het oordeel en de beslissing van Opdrachtnemer bindend. 

6.     Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken. 

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever 

1.     Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze. 

2.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

3.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden. 

4.     Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden. 

5.     Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 4. Uitvoering Opdracht 

1.     Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet en (Beroeps)regelgeving. 

2.     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. 

3.     Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door en door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 

Artikel 5. (Beroeps)Regelgeving 

1.     Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving. 

2.     Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

3.     Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer: 

A.     In wet en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijden de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingesteld autoriteiten; 

B.     In bepaalde situaties een fraudemelding moet doen; 

C.     Verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt. 

D.     Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet en (Beroeps)regelgeving. 

E.      Partijen zullen hum verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden. 

Artikel 6. Inschrijving 

1.     Het staat Opdrachtgever vrij om één of meerdere Deelnemers voor Opdrachten/Diensten aan te melden.

2.     Inschrijvingen zijn slechts geldig als een voor zover deze zijn gedaan met het door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde formulier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.     Opdrachtnemer is bevoegd om inschrijvingen te weigeren zonder tot opgaaf van reden verplicht te zijn. 

Artikel 7. Uitschrijving 

1.     Opdrachtnemer heeft het recht om een Opdrachtgever uit te schrijven, ongeacht wat hiertoe de reden is.

2.     Opdrachtgever heeft het recht om Opdrachten/Behandelingen te beëindigen, schriftelijk of op de afspraak zelf, ongeacht wat hiertoe de reden is. Als de uitschrijving op de afspraak zelf plaats vindt, wordt het volledig Behandeling bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 8. Deelnemersaantal 

1.     Opdrachtnemer is gerechtigd om de Opdrachten/Diensten over meerdere groepen te verdelen.

2.     Opdrachtnemer is bevoegd om een aangeboden Opdrachten/Diensten terug te trekken, op te schorten of uit te stellen indien zich te weinig Deelnemers hebben aangemeld. 

Artikel 9. Huisregels 

1.     De Opdrachtgever dient zich voorafgaand aan de (eerste) bijeenkomst van de geldende huisregels te vergewissen en dient deze regels gedurende de gehele afname van de betreffende Diensten in acht te nemen. 

2.     Opdrachtnemer is bevoegd om de huisregels te wijzigen wanneer en voor zover zij dit noodzakelijk acht. Opdrachtnemer is in zulks geval gehouden om de Opdrachtgever van de gewijzigde regels op de hoogte te stellen. 

3.     Indien de Opdrachtgever de huisregels overtreedt, kan hem/haar de toegang tot de verdere Opdrachten/Diensten worden ontzegd. 

4.     Indien zich tijdens de Opdracht/Dienst een situatie voordoet, waarin de huisregels niet voorzien, dan is de beslissing van Opdrachtnemer bindend. 

Artikel 10. Intellectuele Eigendom 

1.     Het uitvoeren van de Opdracht/Dienst door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan de Opdrachtnemer. 

2.     Het Opdrachtgever is uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, templates, homeopathische middelen / zalven / zijdestoffen. 

3.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke of mondeling toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

4.     Opdrachtnemer zal geen foto’s nemen tijdens de Opdracht zonder de toestemming van de Opdrachtgever. Alle foto’s zullen in het dossier van Opdrachtnemer terecht komen en hierbij gelden de AVG Privacy Wetgeving. 

Artikel 11. Facturatie 

1.     Opdrachtnemer is bevoegd tot het factureren van Diensten/Opdrachten.

2.     Opdrachtgever dient de factuur op het eind van de afspraak te voldoen door deze verschillende mogelijkheden: Contant, Tikkie, of Pinautomaat.

3.     Indien de vordering/bedrag niet tijdig door Opdrachtgever is voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd om de vordering te verhogen met de wettelijke handelsrente. 

Artikel 12. Honorarium en Kosten 

1.     De door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdrachten/Diensten worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdrachten/Diensten. 

2.     Naast het honorarium worden de door de Opdrachtnemer gemaakte onkosten van behandeling ’s middelen, zoals homeopathische middelen, zalven en zijdestoffen in rekening gebracht. 

3.     Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaringen 

1.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in zowel directe als indirecte zin, die (ogenschijnlijk) is ontstaan door het gebruik van tijdens de Opdracht/Dienst aangeboden informatie. 

2.     Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor hetgeen hij/zij in de praktijk van de Opdrachtnemer doet. 

3.     De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van Opdrachtnemer, andere Deelnemers en de locatie, voor zover het ontstaan van de schade aan de Opdrachtgever te wijten is. 

4.     Indien Opdrachtnemer op grond van de wet, de jurisprudentie, de gewoonte of de in het rechtsverkeer geldende opvatting wordt geacht aansprakelijkheid te aanvaarden, beperkt de maximale schadevergoeding zich tot het bedrag van de fee van de betreffende Opdracht/Dienst. 

Artikel 14. Toepasselijk Recht en Bevoegd Rechter 

1.     Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de hieruit voortvloeiende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.     Indien partijen met elkaar in geschil raken en zij dit geschil niet onderling kunnen beslechten, is eenieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegd rechter. 

bottom of page